มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ วานูวาตู / วานูอาตู

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 225,698,678 159,690,933 206,843,269
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,696 0 228
72 เหล็กและเหล็กกล้า 284,627 0 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 0 40,000
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 0 28,305
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 40,000 30,000 0
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 2,674,432,000 0 0
รวม 2,900,457,001 159,720,933 206,911,802
หน่วย : บาท