มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ซามัว

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ สิงหาคม 2564
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 22,083
รวม 22,083
หน่วย : บาท