มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เยเมน

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 114,961,956 246,104,564 286,383,333
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 266,936 0 0
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 0 0 1,528
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 0 0 409,564
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 0 0 1,058
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 0 6,945,874,307 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 474 228
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,145 687 1,140
70 แก้วและเครื่องแก้ว 13,376 0 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 13,570,084 18,028,845 11,989,177
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 82,470 0 0
รวม 128,895,967 7,210,008,877 298,786,028
หน่วย : บาท