มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ อาณาเขตทางทะเล

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 7,423,970 3,254,690 8,026,710
รวม 7,423,970 3,254,690 8,026,710
หน่วย : บาท