มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ แอฟริกาใต้

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
01 สัตว์มีชีวิต 2,001,286 220,403 10,535,992
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 9,738,227 19,639,108 0
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 106,882 125,743 55,834
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 8,508,705 0 0
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 1,297,101 1,101,754 427,633
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 0 180 326
10 ธัญพืช 10,545,386 9,146,602 7,375,197
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 0 0 49
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 3,202 32,177 12,207
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 0 1,741,028 1,835,190
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 127,391 278,588 27,717
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 2,736 6,262 85,108,204
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 4,771 0 196
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 510 0 1,658
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 2,393,553 163,800 6,240,012
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 10,606 128,390 4,839
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 6,826,715 10,723,746 38,127,640
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 0 0 332,243
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 3,094,411 861,554 6,738,447
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 6,675,573 13,871,786 11,661,407
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 581,436 2,839,431,012 4,752,808
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 25,422,187 3,229,469 12,877,016
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 287,161,458 344,773,921 490,449,376
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 11,543,111 1,653,743 10,369,872
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 1,416,132 10,762,004 11,587,911
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 9,751,668 67,045 40,693
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 2,243 795,019 1,207
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 0 4,172,918 1,961
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 48,508,235 66,375,310 50,409,100
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 4,988,189 845,763 3,885,478
40 ยางและของทำด้วยยาง 2,119,610 15,035,407 5,918,943
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 12,679,432 20,475,569 635,993
42 เครื่องหนัง 1,446,146 257,279 75,879
47 เยื่อไม้ 9,929,151 0 49,124,820
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 263,459 316,423 241,100
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 40,804 96,092 32,603
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 3,918,236 38 0
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 3,535 0 0
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 23,478 1,822 0
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 3,426 0 0
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 29,030 7,369 0
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 0 0 180,314
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 0 3,198
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 17,256 10,985 25,082
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 9,519 585,530 16,836
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 149,856 256,073 14,009
64 รองเท้า 5,580 49 19,376
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 0 0 4,349
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 0 5,028 2,128
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 250,796 390,421 8,522
70 แก้วและเครื่องแก้ว 3,450 1,568,122 11,740
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 165,927,604 384,280,433 206,512,394
72 เหล็กและเหล็กกล้า 28,215,536 1,679,881 6,675,569
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 17,074,436 6,277,388 28,278,766
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 132,671,249 326,688,654 32,756,911
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 355,220,889 262,715,573 224,520,964
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 5,304,681 2,653,316 5,233,889
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 488,501 852,889 557,067
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 285,676 2,884,085 436,109
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 432,193,501 196,926,288 401,007,628
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 3,830,661 7,557,767 39,282,790
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 60,444,868 87,289,375 157,219,334
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 0 19,526 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 1,522,674 16,468,604 2,002,043
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 55,569 6,375 0
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 0 0 29,512,853
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 346,080 351,371 448,047
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 95,816 321,328 249,203
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 40,532 37,102
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 0 0 22,015
รวม 1,675,282,219 4,666,166,917 1,943,927,789
หน่วย : บาท