มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ แซมเบีย

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
01 สัตว์มีชีวิต 35,607 0 116,510
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 0 0 196
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 0 0 4,230
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 399 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 264 792 0
52 ฝ้าย 0 12,939,928 162,775
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 17,908,831 34,095,993 9,157,997
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 331,959,198 78,908,557 205,387,942
รวม 349,903,900 125,945,669 214,829,650
หน่วย : บาท