มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ซิมบับเว

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 7,684 0 22,171
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 164 0 0
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 0 0 150,250
42 เครื่องหนัง 9,900 612,476 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 60 86 248
52 ฝ้าย 332 6,450,999 6,214,966
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 16,932 27,258
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 1,820 0 2,578
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 138 430
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 0 5,514 0
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 115,056 0 0
รวม 135,016 7,086,145 6,417,901
หน่วย : บาท