มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ รหัสประเทศสำหรับเขตต่อเนื่องฯ

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 สิงหาคม 2564
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 0 9,512
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 11,932 0
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 23,221 66,945
รวม 35,153 76,457
หน่วย : บาท